T³umaczenia
ARS T³umaczenia

ARS T³umaczenia

Nasza nazwa mówi, kim jeste¶my i jak dzia³amy. Utworzyli¶my j± od naszych inicja³ów - Agata i Rafa³ Szubert. Jeste¶my t³umaczami jêzyka niemieckiego i niderlandzkiego (holenderskiego i 769-444-2996).

Nazwa ARS budzi skojarzenia ze sztuk±. Na przyk³ad w przys³owiu “Ars longa, vita brevis”. Ale ten aforyzm Hipokratesa znajduje zastosowanie nie tylko do sztuki, lecz do wszelkiej umiejêtno¶ci w tym znaczeniu, ¿e jej obszar jest tak wielki i trudny do zg³êbienia, i¿ na dok³adne zbadanie wszystkich jej dzia³ów nie wystarcza ¿ycie cz³owieka. ¦wiadomo¶æ tego faktu uczy nas pokory wobec poznania i ostro¿no¶ci przy wypowiadaniu zbyt pochopnych opinii.

t³umaczenia holenderski

O nas:

Agata Kowalska-Szubert

doktor nauk humanistycznych, autorka rozprawy doktorskiej "De kool en de geit. Nederlandse vaste verbindingen met een dier- of plantenelement", któr± obroni³a           na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii (Rijksuniversiteit Leiden); obecnie adiunkt            w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu na Uniwersytecie Wroc³awskim, t³umacz jêzyka niderlandzkiego (holenderskiego i flamandzkiego), niemieckiego wpisana na listê t³umaczy przysiêg³ych Ministra Sprawiedliwo¶ci.

Rafa³ Szubert

doktor nauk humanistycznych, autor rozprawy doktorskiej "Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache", któr± obroni³ na Uniwersytecie Wroc³awskim; adiunkt w Zak³adzie Jêzyka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germañskiej na Uniwersytecie Wroc³awskim, t³umacz jêzyka niemieckiego i niderlandzkiego (holenderskiego i flamandzkiego) wpisany na listê t³umaczy przysiêg³ych Ministra Sprawiedliwo¶ci. Cz³onek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa T³umaczy Przysiêg³ych          i Specjalistycznych TEPIS.

t³umaczenia niderlandzki i flamandzki

Nasze atuty

  • d±¿ymy do ustawicznego poszerzania i pog³êbiania naszej wiedzy i doskonalenia umiejêtno¶ci
  • jeste¶my dynamiczni i otwarci
  • pracujemy z pasj± i zaanga¿owaniem
  • jeste¶my lojalni wobec zleceniodawcy (podejmujemy siê tylko takich zadañ,          do których wykonania mamy odpowiedni± wiedzê i umiejêtno¶ci)
  • zasiêgamy rad i opinii specjalistów w wybranych dziedzinach
  • wspó³pracujemy z klientami w zakresie stosowania s³ownictwa specyficznego        dla danej firmy
  • dostarczamy gotowe t³umaczenie terminowo i pod wskazany adres
  • zapewniamy absolutn± poufno¶æ
  • zadowolenie naszych klientów jest naszym celem T³umaczenia niemiecki Wroc³aw
[ARS] [3618889819] [8587207323] [Klienci i referencje] [Kontakt]

Tworzenie i pozycjonowanie (613) 528-7404 | Wroc³aw | T³umaczenia niderlandzki |T³umaczenia flamandzki | T³umaczenia holenderski | T³umaczenia niemiecki